SiteLock  

Home

O nás

Referencie

Kontakt

Sponzoring

Poradcovia

 
Aktuálne konferencie


 

Partneri konferencie:


 

 

  

 


 

Pracovné právo 2018

10. apríla 2018, Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3, Bratislava

S hlavným referátom vystúpi prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.

 

Cena: 240,-- EUR (registrácia do 28. februára 2018) alebo 260,-- EUR, všetky ceny bez DPH

Registrácia: online formuláremail

Program: program (pdf)

 

Moderátor konferencie:

 

PhDr. Radovan Slobodník

mediálny konzultant

Prednášajúci:

Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.

Právnická fakulta Trnavskej univerzity

 

Ing. Róbert Bulla, PhD.
hlavný inšpektor práce, Inšpektorát práce Nitra

JUDr. Soňa Mesiarkinová
predsedníčka senátu , Najvyšší súd SR, Bratislava

 

Dr. Ľubica Dumitrescu
Partner | Tax, Deloitte Tax s. r. o., Bratislava

 

Mgr. Rastislav Pavlík

autorizovaný školiteľ, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Bratislava

 

JUDr. Radovan Pala, LL.M., Ph.D.

Partner, TaylorWessing  e|n|w|c advokáti s.r.o. Bratislava

 

Mgr. Andrej Guba, LL.M.

vedúci advokát, SOUKENÍK ŠTRPKA, s.r.o., advokátska kancelária, Bratislava

 

JUDr. Peter Devínsky, LL.M.

advokát, Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., Bratislava

 

 

Program konferencie:

 

9:00 – 10:30 hod.

Pracovné právo 2018 v  aktuálnej rozhodovacej činnosti európskych súdov a novela Zákonníka práce

Súdny dvor EÚ

Protidiskriminačné právo

Úprava pracovného času

Ochrana materstva a rodičovstva

Európsky súd pre ľudské práva

Pracovné právo a základné ľudské práva

Novela Zákonníka práce – podľa výsledku aktuálneho legislatívneho procesu

Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., Právnická fakulta Trnavskej univerzity

 

11:00 – 12:00 hod.

Pracovné právo z pohľadu inšpekcie práce – praktické príklady vybraných tém

Nelegálne zamestnávanie po novele zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní – zmeny a aplikačná prax

Nelegálne zamestnávanie v kontexte „založenia pracovnoprávneho vzťahu“ – rozdielnosť v rozhodovacej činnosti

Závislá práca kontra práca na živnosť - praktické prípady obchádzania zákona, postup IP pri výkone kontroly, čo sa ešte toleruje a čo je už za hranicou

Zákaz práce vo sviatok v maloobchode - aplikácie v praxi, prípady porušovania a uložené sankcie

Limity pracovného času v súvislosti s odmeňovaním – rozdielnosť požiadaviek legislatívy na súkromný sektor, a verejný sektor a štátnu službu

Príklady závažných deliktov v odmeňovaní, spolupráca inšpektorátov práce s orgánmi činnými v trestnom konaní, oznamovacia povinnosť – čo je a čo nie je trestným činom, praktické skúsenosti

Riziká spojené s dočasným pridelením zamestnanca a s využitím agentúry dočasného zamestnávania - aké účinné kroky vykonať na ochranu zamestnávateľa, porovnateľnosť pracovných a mzdových podmienok u dočasne pridelených zamestnancov a zamestnancov užívateľského zamestnávateľa

Hranica medzi zabezpečovaním stravovania a poskytovaním cestovných náhrad – zákonné požiadavky

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – riziká, výhody, aplikačná prax

Zástupcovia zamestnancov v kontexte pracovného práva, legislatívny rámec ich právomocí, povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s ich pôsobením

Povinnosti zamestnávateľa, základné povinnosti vedúcich zamestnancov z pohľadu ochrany práce, príklady závažných pracovných úrazov, vyšetrovanie ich príčin

Správne delikty, príklady rozhodovacej činnosti z aplikačnej praxe orgánov inšpekcie práce, správne žaloby – výber prípadov

Ing. Róbert Bulla, PhD., hlavný inšpektor práce, Inšpektorát práce Nitra

 

12:00 – 13:00 hod.

Individuálne pracovnoprávne spory po rekodifikácii civilného procesu s poukázaním na aplikačnú prax

Základné princípy Civilného sporového poriadku

Spory s ochranou slabšej strany

Procesný postup pri uplatnení nárokov v pracovnoprávnych  sporoch

JUDr. Soňa Mesiarkinová, predsedníčka senátu, Najvyšší súd SR, Bratislava

 

14:00 – 14:45 hod.

Vysielanie zamestnancov a zamestnávanie cudzincov – ako sme na tom dnes a čo nás ešte čaká

Súčasná legislatíva a praktické problémy

Pripravované zmeny/koncepty zmien na úrovni EÚ

Otázky “požičiavania si” zamestnancov medzi spriaznenými spoločnostami, vnútropodnikové presuny

Vysielanie mimo EÚ a zamestnávanie cudzincov (non-EU občanov)

Legislatívny update

Zmeny v zákone o dani z príjmov (zdaňovanie dopravy do zamestnania a iné)

Zmeny v zákonoch o sociálnom a zdravotnom poistení

Dr. Ľubica Dumitrescu, Partner | Tax, Deloitte Tax s.r.o., Bratislava

 

14:45 – 15:15 hod.

 

Využitie elektronickej formy komunikácie v pracovnoprávnom vzťahu

Praktické využitie (úradnej) elektronickej formy komunikácie

Právna regulácia elektronického podpisu na Slovensku a jeho praktické nasadenie

Možnosti využitia elektronického podpisu na podpisovanie pracovnoprávnych dokumentov

Doručovanie pracovnoprávnych dokumentov elektronickou formou

Mgr. Rastislav Pavlík , autorizovaný školiteľ, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Bratislava

 

15:30 – 16:15 hod.

Ako rozšifrovať GDPR v ľudských zdrojoch: výzva a príležitosť pre zamestnávateľa a jeho HR tím

Ako a kde sa uplatní GDPR a nový Zákon o ochrane osobných údajov

Základné zásady spracúvania osobných údajov a prečo sú v praxi pre zamestnávateľa dôležité

Právny základ spracúvania ako kľúč k osobným údajom

Vybrané zmeny, ktoré prináša GDPR (nové práva dotknutých osôb, posilnenia zodpovednosti prevádzkovateľa, zodpovedná osoba v podniku zamestnávateľa, ohlasovanie porušenia ochrany)

Používanie osobných údajov zamestnancov v koncerne, cezhraničné situácie, Brexit

Monitoring zamestnancov a spracúvanie biometrických údajov v režime GDPR

Čo má HR tím pri implementácii GDPR zvážiť, aby bola implementácia príležitosťou na zlepšenie vnútorných procesov

JUDr. Radovan Pala, LL.M., Ph.D., Partner, TaylorWessing  e|n|w|c advokáti s.r.o., Bratislava

 

 

16:15 – 17:00 hod.

  

Porušenie liečebného režimu zo strany zamestnanca pri dočasnej pracovnej neschopnosti

Povinnosť zamestnanca dodržiavať liečebný režim počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti

Kontrola dodržiavania liečebného režimu zamestnanca zo strany Sociálnej poisťovne a zo strany zamestnávateľa

Právne následky porušenia liečebného režimu zo strany zamestnanca

Mgr. Andrej Guba, LL.M., vedúci advokát, SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., advokátska kancelária, Bratislava

 

17:00 – 17:30 hod.

  

Práva a povinnosti zamestnanca v korelácii s právami a povinnosťami zamestnávateľa v príkladoch z praxe a judikatúre

Základné povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa za trvania a po skončení pracovného pomeru

Korelácia práv a povinností strán pracovného pomeru – príklady z praxe a judikatúra

Trecie plochy v pracovnom pomere – riešenia

JUDr. Peter Devínsky, LL.M., advokát, Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., Bratislava

 

© Copyright EU Generation, Dipl.-Ing. Dagmar Zboray, všetky práva vyhradené